Archive by Author

Omdömen om hälsocentraler klara – men varför publiceras de inte?

Varje år sedan 2009 betygsätter patienter vården som de fått på sina hälsocentraler i den Nationella patientenkäten. I enkäten får patienter sätta betyg på exempelvis information, kontinuitet, delaktighet och känslomässigt stöd som givits vid deras privata och offentligt drivna hälsocentraler.

Doktorama har för vana att publicera resultaten av patientenkäten här på webbplatsen och ibland på våra tre hälsocentralers webbplatser. Resultaten från 2019 års patientenkät offentliggjordes i veckan men ännu har varken Region Gävleborg, lokala eller regionala medier publicerat resultaten.

Oxtorget på 6:e plats i Sverige
Men i dagens Expressen publiceras en översikt över de hälsocentraler i Sverige som placerat sig bäst respektive sämst i den årliga enkätundersökningen (länk till Expressens premium-artikel). Doktoramas hälsocentral på Oxtorget i Söderhamn placerar sig på sjätte plats i landet utifrån patientnöjdhet.

Vårdföretagarna sammanfattar enkätresultaten så här:

 • 17 av de 20 vårdcentraler som har högst patientnöjdhet är privat drivna.
 • 69 av de 100 vårdcentraler som har mest nöjda patienter är privat drivna.
 • De privat drivna vårdcentralerna har i snitt något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar än de offentligt drivna vårdcentralerna. Skillnaderna är små, men entydiga.
 • Kontinuitet och koordinering är det kvalitetsområde där privat och offentligt drivna vårdcentraler skiljer sig mest åt, till de privat drivna vårdcentralernas fördel.

Läs mer på www.vardforetagarna.se/patienttoppen-2019

Vi ser fram emot att framöver läsa mer fakta och diskussioner kring resultaten för Gävleborgs hälsocentraler!

expressen-patientenkat-2019

Utbyggnad av Söderhamnsfjärdens hälsocentral

Nu växer vår hälsocentral Söderhamnsfjärden i Söderhamn. 700 kvadratmeter på Norra Hamngatan ska bli nästan 1000.

Under februari bygger vi ut med 300 kvadratmeter på den ena av våra två hälsocentraler i Söderhamn och en glad vd Robert Hill intervjuades om nyheten av helahalsingland.se:
– Det känns jättevälkommet att äntligen komma till skott.

Utbyggnationen ska vara färdig under våren, och patienterna beräknas inte beröras nämnvärt av byggandet eftersom det rör sig om en tillbyggnad.

Doktorama öppnade Söderhamnsfjärdens hälsocentral under 2011 och här finns i dag 6 700 listade och cirka 20 anställda. Vid systercentralen Oxtorget i Söderhamn finns 5 400 listade. I Söderhamns kommun finns 25 800 invånare.

Läs hela artikeln på helahalsingland.se »
Läs hela artikeln i PDF-format »

Artikel från Hela Hälsingland

Artikelserie: Vård utan hyrpersonal – ett omöjligt uppdrag?

I dagarna har helahalsingland.se publicerat två artiklar med anledning av Region Gävleborgs neddragning av hyrpersonal i sjukvården.
Doktoramas vd Robert Hill intervjuas i den senare artikeln ”Så kan krisen lösas – här är en hälsocentral utan hyrberoende: ”Finns ingen universallösning””

Skärmavbild helahalsingland.se

Artikel 1
Läs PDF-version: Vården varnar – så drabbas patienterna av minskad hyrpersonal/ ”Oundvikligt att fler sätts i köer” »

Artikel 2
Läs PDF-version: Så kan krisen lösas – här är en hälsocentral utan hyrberoende/ ”Finns ingen universallösning” »

Urholkning av ekonomiska systemet i hälsoval Gävleborg

I dag publicerades en artikel på helahalsingland.se om hur de ekonomiska förutsättningarna för att driva hälsocentral i Gävleborgs län har försämrats drastiskt.
Doktoramas vd Robert Hill intervjuas och säger att det krävs en satsning på minst 100 miljoner kronor per år för att skapa balans i primärvården i Gävleborg och locka tillbaka de familjeläkare och distriktssköterskor som slutat:

– I Gävleborg finns i dag 43 hälsocentraler. 16 är privatdrivna, 27 drivs i offentlig regi. Samtliga finansieras med en ersättning från Region Gävleborg via hälsovalssystemet. Denna summa uppgår i år till totalt nära 1,4 miljarder kronor. Det kan låta mycket. Men ersättningen har successivt urholkats, anser Robert Hill. Under de senaste nio åren, 2010–2018, räknades ersättningen upp med totalt 9,2 procent. Utslaget per år blir det cirka en procent. Det är långt under landstingsprisindex och räcker inte för att täcka de kostnadsökningar som hälsocentralerna har, till exempel för nya kostsamma läkemedel, skriver reportern Björn Hanérus i artikeln och fortsätter:

(Utdrag ur artikeln:)
Robert Hill jämför med den regiondrivna sjukhusvården i länet som under de här nio åren fått sin ekonomiska ersättning höjd med drygt 33 procent. 

– Det är en avsevärd skillnad. Specialistvården har fått en uppräkning som är tre gånger så hög som primärvården. Det är anmärkningsvärt att regionen så tydligt prioriterat sjukhusen samtidigt som man talat om att satsa på primärvården, säger han.

Hans uppfattning är att primärvården som helhet i dag är kraftigt underfinansierad och pekar på de underskott som många av de offentligt drivna hälsocentralerna går med år efter år. Fjolåret slutade med ett minus på totalt 46,8 miljoner kronor för regionens hälsocentraler. Det säger något om hur tuff den ekonomiska situationen är även för de privata hälsocentralerna, menar Robert Hill. 

Den ekonomiska pressen är extra hög på de privata hälsocentralerna eftersom de bara har ersättningen från hälsovalssystemet att tillgå, påpekar han. De offentligt drivna hälsocentralerna har inte samma krav utan kan gå med underskott. Underskotten följer inte med verksamheten till nästa år utan lyfts av och hanteras inom Region Gävleborg.

Vad skulle krävas för att lyfta hälsocentralerna ur den här besvärliga situationen? 

– Det skulle behövas en satsning på minst 100 miljoner kronor per år för att skapa balans i primärvården i Gävleborg och locka tillbaka de familjeläkare och distriktssköterskor som slutat. För att vi ska kunna klara de nya åtaganden som följer med politikernas ambitioner att flytta ut mer av vården från sjukhusen till primärvården kommer det att behövas betydligt mer pengar, alternativt att politikerna tydligt prioriterar vad vi inte ska göra för att hinna med de nya arbetsuppgifterna, säger Robert Hill.

Han tycker också att ersättningen till hälsocentralerna borde indexeras så att den räknas upp med en viss procentsats varje år. Det skulle ge ökad stabilitet, anser han.

Artikel i PDF-format
Läs hela artikeln ”Tuffare villkor för privata hälsocentraler – oro för att fler måste stängas: ”Behövs satsning på minst 100 miljoner”” »

Våra hälsocentraler i Gävleborgs 10-i-topp

Doktoramas hälsocentraler placerar sig även i år i toppen av länets resultat i Nationella patientenkäten. Undersökningen kartlägger varje år patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Svaren som inkommer via enkäten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Resultaten blir också underlag för jämförelser mellan vårdenheter och är ett av flera redskap för styrning och ledning.

Både i Hudiksvall och Söderhamn placerar sig våra tre hälsocentraler på topp-10 när det gäller totala poäng, men även i de olika delområdena som är emotionellt stöd, delaktighet, respekt och bemötande, kontinuitet, information och tillgänglighet. Våra hälsocentraler är i tabellen nedan markerade med fet text:
Gävleborg resultat nationella patientenkäten – doktorama.se

Läs alla resultat direkt och filtrera efter län och kommun på patientenkat.se/sv/resultat/primarvard-2016

Doktorama fusionerar dotterbolag

För att förenkla vår interna administration har vi valt att per den 1 januari 2017 fusionera Doktoramas dotterbolag, som nu samlas under i det befintliga dotterbolag Doktorama i Söderhamn AB.

– När vi skapade ett separat dotterbolag för Håstaholmens HC i Hudiksvall, så var det bland annat på grund av att vi planerade att starta ytterligare hälsocentraler inom ramen för Hälsovalet i Norra Hälsingland, berättar Doktoramas VD Robert Hill.

– Men med tanke på den pågående utredningen om vinster i välfärden så är dessa utvecklingsplaner inte längre aktuella, säger Robert Hill och fortsätter:

– Det är svårt att konkurrera med Region Gävleborgs hälsocentraler, när regionen inte följer gällande lagstiftning och istället skjuter till extra pengar till sina egna hälsocentraler – utöver hälsovalsersättningen, något som vi kritiserat tidigare.

Doktorama i Söderhamn AB är numera huvudman för våra samtliga tre hälsocentraler Oxtorgets hälsocentral, Söderhamnsfjärdens hälsocentral och Håstaholmens hälsocentral. Region Gävleborg och företagets leverantörer har informerats.

Doktoramas hälsocentraler i länstoppen även i år

Även i år hamnar Doktoramas hälsocentraler i länstoppen när det gäller patientnöjdhet. En av hälsocentralerna ligger även i topp på Sverige-listan. Vi lovar att fortsätta utvecklas under 2016 för att även i fortsättningen ge våra patienter en god vård och ett personligt bemötande.

Enligt den nationella patientenkäten, så är Håstaholmens hälsocentral Hudiksvalls bästa hälsocentral och Oxtorgets hälsocentral är Söderhamns bästa. De här resultaten är väldigt glädjande för de som arbetar på hälsocentralerna.

Bakgrund
Undersökningen gjordes i höstas i hela landet för att kartlägga hur patienter upplevt sina besök i primärvården. Patienterna har fått frågor om bl. a. kommunikation, kvalitet, bemötande och hur kunnig personalen är. Vi har fått några av Gävleborgs läns högsta poäng för tillgänglighet, respekt och helhetsintryck.

Vad är patientenkäten?
Alla landets kommuner, landsting och regioner är medlemmar i SKL (Sveriges kommuner och landsting). Varje år gör SKL en ”Nationell patientenkät”. Syftet är att kartlägga hur bra hälsocentralerna möter patientens behov av primärvård.

Vilka frågor tas upp?
I patientenkäten intervjuas människor om sina upplevelser av sin hälsocentral. De får svara på frågor om t. ex. hur lång tid de har fått vänta på att träffa läkare, hur bra läkaren är på att förklara och hur välkommen de känt sig på hälsocentralen.

Hur gjordes 2015 års patientenkät?
Enkäten skickades ut till ett antal slumpvist utvalda patienter som under året besökt sin hälsocentral. Själva hanteringen sköts helt och hållet av ett särskilt företag och hälsocentralerna kan inte påverka varken insamling eller resultatsammanställning.

Läs mer
Vill du titta närmare på resultaten och läsa mer – gå in på patientenkat.se/sv/resultat/ta-del-av-resultat

Helahalsningland.se, reportage: ”Håstaholmens hälsocentral – Hudiksvalls bästa enligt patienterna” – Se reportage och film »

Helahalsningland.se, reportage: ”Oxtorgets hälsocentral i Söderhamn bäst i år igen: ”De bryr sig om patienterna” – Se reportage och film »

Doktorama på helahalsingland.se

Vi söker distriktssköterska

Arbetet som distriktssköterska hos oss ställer stora krav på självständighet, stresstålighet och anpassning till verksamhetens förutsättningar. I praktiken innebär det omväxlande arbetsuppgifter, alltfrån att arbeta med självständig distriktssköterskemottagning till att assistera läkare och rådge patienter per telefon samt provtagning.

Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som kan sätta in ditt arbete i ett större sammanhang, är strukturerad, kan planera och organisera ditt arbete. Du ska ha lätt för att arbeta självständigt, likaväl som i team. Som person är du stabil och flexibel samt har förmåga att skapa ett positivt klimat och förmedla trygghet. Du arbetar för goda lösningar, är lyhörd och empatisk och har lätt för att samverka.
Du vill ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten. Det är ett krav att samverka över gränser, ta tillvara varandras kompetenser samt respektera andras åsikter, roller och funktioner och verka för att alla ska uppleva arbetsglädje. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Legitimerad sjuksköterska, specialistutbildning såsom distriktssköterska är meriterande. Körkort erfordras.

Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar: Robert Hill, 070-301 90 62, robert.hill@doktorama.se
Lön: Vi tillämpar indivudell lönesättning
Sista ansökningsdag: 16 oktober 2015
Skicka ansökan: Antingen via mail till robert.hill@doktorama.se eller via vanlig post till:
Doktorama Söderhamn AB, Box 162, 826 24 Söderhamn.

Vi söker distriktssöterska

Öppet hus på Håstaholmens hälsocentral

Under två lördagar i november – den 15/11 och den 22/11 – så smygöppnar vi för allmänheten.
Då anordnar vi Öppet hus för att ge Hudik-borna möjligheten att träffa våra medarbetare och se sig omkring i våra lokaler. Hälsocentralen öppnar inte förrän den 1 december, så det här är en chans att på förhand få titta närmare på Hudiksvalls nyaste hälsocentral.

Läs mer på Håstaholmens hälsocentrals webbplats »

Öppet hus på Håstaholmens halsocentral i Hudiksvall i november

Doktorama i Hälsingetidningars reportageserie

Doktorama Robert Hill Ljusnan Hälsingetidningar maj 2014Det fria vårdvalet uppmärksammas just nu i en reportageserie i Hälsinglands tidningar. Anledningen är att det nu har gått fyra år sedan införandet av det fria vårdvalet – i länet kallat Hälsoval Gävleborg – och att man nu gör en uppföljning av reformens effekter.

Valfrihetsreformen gjorde det möjligt för Doktorama att starta ett antal mindre hälsocentraler i Hälsingland och i dagens reportage berättar vi om hur vi genomfört vår hälsocentrals-satsning men också vilka utmaningar som systemet medför.

Se intervju med Doktoramas vd Robert Hill och läs reportaget här:
www.helahalsingland.se/allmant/halsingland/var-drom-ar-att-oppna-fler-sma-halsocentraler

Doktorama uppmärksammas i Hälsingetidningars reportageserie

Just nu uppmärksammar hälsingetidningarna hälsovalet i form av olika artiklar i en reportageserie. Anledningen är att det fria vårdvalet – i länet kallat Hälsoval Gävleborg – infördes för fyra år sedan och man nu vill göra en uppföljning kring dess effekter.

Valfrihetsreformen gjorde det möjligt för oss att starta flera hälsocentraler i Hälsingland, och i dagens reportage berättar vi om hur vi genomfört vår hälsocentrals-satsning men också vilka systemfel som vi tycker finns.

Våra hälsocentraler mest omtyckta i länet

Oxtorgets Hälsocentral toppar länslistan över patientnöjdheten igen och som ny tvåa ligger vår nyaste hälsocentral Söderhamnsfärden.

Varje år undersöker Sveriges kommuner och landsting, SKL, hur nöjda patienterna är med sina hälsocentraler. De mäter bl a patienternas åsikter om hälsocentralens bemötande, delaktighet, förtroende och helhetsintryck.
Oxtorgets Hälsocentral har under de senaste åren toppat Gävleborgs länslista – och det gör vi även för 2013. På andraplats i länet kommer vår systercentral Söderhamnsfjärdens Hälsocentral.

Läs mer

Sök själv bland resultaten: npe.skl.se/Oversikt.aspx »
Läs vår sammanställning i pdf-format: Resultat patientenkät Gävleborg 2013 »

Artikel om patientenkäten 2013 på helahalsingland.seDe bästa hälsocentralerna finns i Söderhamn – Artikel på www.helahalsingland.se

Gå till Oxtorgets Hälsocentral »
Gå till Söderhamnsfjärdens Hälsocentral »

Semestervikarier sökes inför sommaren 2014

Sommarvikarier sökes till både Oxtorgets och Söderhamnsfjärdens hälsocentraler.

Är du sjuksköterska, distriktsköterska eller undersköterska och vill jobba hos oss i sommar?
Kontakta oss för mer information. Du kan maila eller ringa för att anmäla ditt intresse till någon av tjänsterna.

Sista dag för intresseanmälan
Den 24 februari 2014.

Kontakta
Robert Hill, verksamhetschef
Tel: 070-301 90 62 eller e-post robert.hill@doktorama.se

Vi bygger för framtiden på Söderhamnsfjärden

Sedan starten för knappt två år sedan har vår verksamhet vuxit i en snabb takt.
Så snabbt att vi redan börjar växa ur våra lokaler och därför nu bygger ut.

I mitten av november kommer vi att flytta upp en del av vår nuvarande verksamhet på Söderhamnsfjärden till planet ovanför.
Vi utökar med ett stort BVC-rum med eget väntrum på övre planet samt ett par behandlingsexpedtioner för samtalsbehandling, även dessa med eget väntrum.

Utöver det kommer vi även att ha ett grupprum samt rum för administration på övre planet.
Det kommer att ge oss möjligheter att fortsätta utveckla och expandera vår verksamhet så att den även i framtiden motsvarar de krav och förväntningar som ställs på oss.

Topp-3 på Patienttoppen

Våra två systercentraler i Söderhamn hamnar på topp tre i mätningen i Gävleborg av kundernas nöjdhet.

Patienttoppen 2013 är en sammanställning av 2012 års landstingsövergripande patientenkät som genomfördes i 14 av Sveriges 21 landsting och regioner. Drygt 111 000 slumpvis utvalda personer har svarat på frågor om upplevelsen av senaste besöket på hälsocentral.

Frågorna är indelade i åtta kategorier, där hälsocentralen kan få mellan 0 och 100 poäng i varje kategori:

 • helhetsintryck
 • bemötande
 • delaktighet
 • information
 • förtroende
 • tillgänglighet
 • upplevd nytta
 • om patienten kunde rekommendera vårdcentralen till andra.

Läs hela listan
www.omvard.se/patienttoppen#topplistan-gavleborg

Oxtorgets HC bäst i test

Oxtorgets Hälsocentral är bäst i år igen.

För tredje året i rad har Oxtorgets Hälsocentral, som ägs av Doktorama AB, fått högst patientbetyg av alla hälsocentraler i Hälsingland i den nationella Patientenkäten som genomförs årligen av Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

Vi är naturligtvis jätteglada för vårt resultat och vi har som mål att ligga i topp även nästa år. Då hoppas vi naturligtvis att även Söderhamnsfjärdens HC får bra omdömen.
Mer information
Patienttoppen: www.omvard.se/patienttoppen